สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
ประชาชนทุกคนที่ทำงานในโครงการ
จึงมุ่งสนองพระราชปณิธาน
ทำให้บังเกิดกำลังใจ ในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โครงการพัฒนาดอยตุง  จังหวัดเชียงราย  ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่น่าภาคภูมิใจตามแนวนโยบาย และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ทุกประการ  ทั้งนี้  อาจกล่าวได้ว่าผลสำเร็จดังกล่าว  นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอและทันเวลา  รวมทั้งการให้แนวทางในการดำเนินการอย่างเหมาะสมจากภาครัฐบาลอย่างดีแล้ว  ยังมีปัจจัยเกื้อกูลที่นำมาซึ่งความสำเร็จอันสืบเนื่องมาจากเหตุ  ๔  ประการ  ได้แก่

ประการแรก เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน  ประชาชนทุกคนที่ทำงานในโครงการจึงมุ่งสนองพระราชปณิธาน  ทำให้บังเกิดกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ประการที่สอง ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้น  ได้นำเอาระบบบริหารงานที่รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์  เทคโนโลยีใหม่ๆ  เงินทุนจำนวนมากและการตลาดที่มั่นคง  เข้ามาเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการจึงสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรได้ในทันทีที่เริ่มโครงการ

ประการที่สาม ราษฎรในพื้นที่ได้รับการปูพื้นฐานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการล่วงหน้า  โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้นำราษฎรที่เป็นแกนนำในหมู่บ้านมาเข้ารับการอบรมจึงทำให้ราษฎรให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

ประการสุดท้าย ทุกส่วนราชการทั้ง ๓๖  หน่วยได้ทำงานอย่างจริงจัง  เต็มกำลังความสามารถ  สำหรับ กอ.รมน.  โดยกองทัพบก  คงมีบทบาทเฉพาะด้านการประสานงาน  อำนวยการและให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและการติดตามประมวลผลอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จของโครงการช่วยให้ประชากรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น  ดังนี้

รายได้
ต่อคน                                 ก่อนเริ่มโครงการ                1,322-                    บาท/ปี

ต่อคน                                 หลังมีโครงการ  2  ปี           3,680-                    บาท/ปี

ต่อครอบครัว                         ก่อนเริ่มโครงการ                6,123-                    บาท/ปี

ต่อครอบครัว                         หลังมีโครงการแล้ว             14,360-                  บาท/ปี

แสดงให้เห็นว่าราษฎรมีรายได้สูงขึ้นถึง 3  เท่า  นับตั้งแต่โครงการได้เริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ ได้มาจากการจ้างแรงงาน  โดยแบ่งประเภทเป็น

»   งานโครงสร้างพื้นฐาน

»   งานปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

»   งานภาคเอกชน

»   งานอื่นๆ

ปรากฏว่างานเมื่อโครงสร้างพื้นฐานจบสิ้นลง  ประชากรที่เคยได้รับรายได้จากการจ้างแรงงานต่าง

ประสบปัญหา  ทำให้จำเป็นต้องขยายงานของภาคเอกชนและงานส่งเสริมการท้องเที่ยวมารองรับ  เพื่อป้องกันมิให้ราษฎรหันกลับไปบุกรุกป่าตามเดิม  แต่ก็ต้องประสบกับปัญหา  อุปสรรคและข้อขัดข้อง  เนื่องจากสาเหตุสำคัญดังนี้

เส้นทางคมนาคมที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการเป็นเส้นทางที่กำหนดให้มีมาตรฐานต่ำ (F4)  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  แต่เมื่อผ่านฤดูฝนไปแล้วปรากฏว่าสภาพเส้นทางชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้  การดูแลรักษาป่าไม้ที่ปลูกไปแล้วจึงกระทำได้ไม่สะดวก  นอกจากนั้นการคมนาคมของราษฎรและการเดินทางของเจ้าหน้าที่จะต้องประสบกับความยากลำบากเช่นกัน

*  การพังทลายของดิน  อันเกิดจากการก่อสร้างเส้นทางสาย  บ.ห้วยไคร้  พระธาตุดอยตุง  ระยะทาง 24 กม.

*  อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่  แม้ดอยตุงจะเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน  ไทย-พม่า  แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วรัฐบาลพม่าไม่มีอิทธิพลอยู่เหนือพื้นที่ตลอดแนวดังกล่าวแต่อย่างใด  ผู้ที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริง  คือ กองกำลังชนกลุ่มน้อยสองกลุ่ม  ได้แก่  กลุ่ม MTA  ของขุนส่าและกลุ่ม WNA  ของว้า  ที่เคลื่อนไหวแย่งชิงอิทธิพลเรื่องยาเสพย์ติดกันอยู่  จึงน่าห่วงเป็นอย่างมากว่า  จะส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงในบริเวณดังกล่าว   เพราะว่าพื้นที่โครงการดอยตุงแห่งนี้  หากมีเหตุการณ์รบพุ่งกันในดินแดนประเทศพม่าแล้วย่อมจะส่งผลกระทบต่อขวัญ  กำลังใจ  ของประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของพระตำหนักสมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยเหตุนี้  หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องคงต้องพยายามอย่างดีที่สุด  ที่จะขจัดสาเหตุแห่งปัญหาที่อาจจะลิดรอนต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“งานที่ดึงดูดคนจำนวนมากให้มารับรู้กิจกรรมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  ที่ร่วมงานกับกองทัพบกอีกกิจกรรมก็คือ  งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง  ผมได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบในงานนี้ด้วย  นอกจากการจัดงาน  การจัดการแสดงและการตกแต่งสถานที่แล้ว  เรื่องสำคัญคือ  การจัดที่พักในค่ายทำหารให้ผู้มาเยือนจำนวนเกือบ ๒,๐๐๐  คน  ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก  ผู้ที่มาเที่ยวงานได้เข้าพักโรงทหาร  อาบน้ำอุ่นในที่อาบน้ำทหารและรับประทานอาหารกลางลานแบบปิคนิค  เป็นบรรยากาศแปลกใหม่ที่ให้รสชาติชีวิตไปอีกแบบหนึ่ง”

บทความล่าสุด