สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนนายร้อย  จปร. มาศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  อาคารซึ่งจัดเป็นที่ประทับรับรอง เป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่  ปี  ๒๕๑๐  นับว่าเก่าแก่มาก แต่ผมก็รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถเนรมิตอาคารดังกล่าวให้เป็นเรือนที่ประทับ และที่พักของคณะข้าราชบริพาร ตลอดจนผู้ตามเสด็จ รวมทั้งนักเรียนนายร้อยอีกประมาณ  ๒๐๐  นายได้ และจากนั้นเป็นต้นมา อาคารดังกล่าวก็ได้แปรสภาพเป็นบ้านพักรับรองมาจนทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์แคว้นล้านนาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ส่วนใหญ่มีที่มาจากหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เล่าในลักษณะของปรัมปราคดี และตำนานพงศาวดาร ด้วยเหตุนี้ ที่มาของแคว้นล้านนาจึงมีอดีตยาวนานนับเป็นพันปี

ณ บริเวณลุ่มน้ำกก  น้ำอิง  อ้นเป็นที่ตั้งของนครรัฐอิสระเล็ก ๆ คือเมืองเชียงราย ที่พระเจ้าเม็งราย  หรือพ่อขุนมังราย ได้ทรงสร้างและมีกษัตริย์หลายพระองค์ครองเมืองสืบต่อกันมานั้นมีความสัมพันธ์กับแว่นแคว้นใกล้เคียงมาโดยตลอด ภายหลังเมื่อเสื่อมอำนาจลงก็ได้รวมกับพม่าและไทย

ในรัชกาลที่  ๑  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้ปกครองเมืองเชียงรายในลักษณะของประเทศราช ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้รวมแคว้นล้านนาเข้าเป็นมณฑล และได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดในกาลต่อมา

ด้วยความน่าสนใจของประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนา พลตรี หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) จึงเสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์ และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ไปทัศนศึกษาโบราณสถานและภูมิประเทศจังหวัดเชียงราย ระหว่าง ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เพื่อศึกษาความเป็นมาของล้านนา และเชียงราย ในแง่มุมที่เกี่ยวกับ

-  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และศาสนา  ด้วยการไปทัศนศึกษาวัดหลายแห่ง เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของสังคม ทำให้เห็นประวัติความเป็นมาของผู้คนในบริเวณนั้น ตลอดจนลักษณะทางศิลปะ ความเชื่อถือท้องถิ่น และอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก

- ประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาถึงการตั้งการเมือง ณ ที่นั้น ว่ามีข้อมีและข้อเสียอย่างไร ตลอดจนเส้นทางเดินทัพในยุคก่อน และเรื่องเส้นเขตแดนของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญตลอดเวลา

- เศรษฐกิจ  และการพัฒนา การศึกษาด้านนี้เพื่อให้รู้ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเชียงราย โดยทำการสำรวจภูมิประเทศตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน และสำรวจถนนสองข้างทางในขณะอยู่บนรถยนต์ รวมไปถึงพิจารณาสภาพพื้นดิน ความสูงต่ำ สภาพหิน  ดิน  พืชพันธุ์  ธรรมชาติ  เป็นต้น

- กิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ  อาทิ โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูปไร่แม่ฟ้าหลวง ในแง่มุมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ทางค่ายเม็งรายมหาราช รู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มีโอกาสรับเสด็จฯ โดยได้จัด “ห้องพระยาเม็งราย” ถวายเป็นที่ประทับแรม มีหน่วยราชการอื่น ๆ ให้การสนับสนุนในการเตรียมการรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย  ได้แก่

-  สถาบันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่โจ้

-  แขวงการทางจังหวัดเชียงราย

-  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงราย

-  การไฟฟ้าเขต  ๑  จังหวัดเชียงราย และสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย

-  สำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดเชียงราย

-  ส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงค่ายเม็งรายมหาราชเมื่อ  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เวลา  ๒๐.๔๕  ในการนี้ พลตรี แป้ง ในฐานะผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ได้เฝ้ารับเสด็จฯ และได้ทูลเกล้าฯถวายหนังสือค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมทูลเชิญเสวยพระกระยาหารค่ำ  ณ  เรือนรับรอง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกกุมารี ทรงปลูกต้นสิบสองปันนา จำนวน  ๓  ต้น  ณ  บริเวณเรือนรับรอง  จังหวัดทหารบกเชียงราย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการและครอบครัวเข้าเฝ้า และทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย

บทความล่าสุด