โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

monk_sankarat-20090813-01

ด้วยความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ดังนั้นเนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ใน ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการขอพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดทำวีดิทัศน์ และเหรียญรูปเหมือนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศนำไปสักการบูชา

โดยดำเนินการดังนี้

1. จัดทำวีดิทัศน์สารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
2. ทำเหรียญรูปเหมือนที่ระลึก ๘๔ พรรษา เพื่อหารายได้สนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและโดยเสด็จพระราชกุศล

เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานได้รับพะราชานุญาตและได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้นำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระญาณสังวร เพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วยเทปวิดีโอ ๕ ตอนความยาวตอนละ ๒๐ นาที รวม ๑๐๐ นาที บรรจุอยู่ใน ๑ ม้วน ส่วนเหรียญรูปเหมือนที่ระลึก ๘๔ พรรษา ประกอบด้วยเหรียญทองคำ เงิน และทองแดง ซึ่งได้ออกสปอตเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อนำไปสักการบูชาและได้นำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ในการเผยแพร่ระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินโครงการ นอกจากเพื่อนำเงินรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโยเสด็จพระราชกุศล ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ใน ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ และเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการน้อมนำให้พุทธมามกะและประชาชนคนไทย นำเอาหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความผาสุกต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ – ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

monk_sankarat-20090813-02 monk_sankarat-20090813-03

การรณรงค์ด้านการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชิญชวนพุทธมามกะ ที่มีความสนใจร่วมบริจาค เพื่อนำไปสักการบูชา โดยใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและ สปอตโฆษณา รวมทั้งแผ่นพับและขอความอนุเคราะห์จากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ นอกจากประชาชนชาวไทยในประเทศแล้ว ยังเผยแผ่ไปยังชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรีเลีย เยอรมนี นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย เนปาลและอินเดีย ด้วย

ผลการดำเนินงานตามโครงการได้ช่วยปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป

บทความล่าสุด