phoopandin-20090813-01
เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราช

This text will be flash music player.

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒  รัฐบาลได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕๔๒  เป็นต้นไป  ในการนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ซึ่งมี พลเอก  แป้ง  เป็นประธาน  ได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประสานความร่วมมือในการจัดทำเพลง  ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวไทย  ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้

ดังนั้น  เพื่อให้ภารกิจอันสำคัญยิ่งครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประเทศไทย  จึงได้เชิญบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมกันเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำเพลง  โดยแบ่งกรรมการเป็น  ๘  คณะ  (คำสั่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ที่ ๓๓๐/๒๕๕๑  ลง ๑๒ ก.ย.๔๑) ดังนี้

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา

๒.  คณะกรรมการอำนวยการ (พลเอก  แป้ง  มาลากุล  ณ  อยุธยา)

๓.  คณะกรรมการฝ่ายประพันธ์เพลง  (คุณนคร  ถนอมทรัพย์)

๔.  คณะกรรมการฝ่ายดนตรี  (คุณวีรวัธน์   เทพโสธร)

๕.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานนักร้อง  (คุณสุเทพ   วงศ์กำแหง)

๖.   คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเทปและแผ่นเสียง  (คุณวินิจ  บุญวิวัฒน์)

๗.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลง (พลตรี  เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์)

๘.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (พลเอก  แป้ง  มาลากุล  ณ  อยุธยา)

(เพลง“ภูมิแผ่นดิน  นวมินทร์มหาราช”)
คำร้อง
ชาลี อินทรวิจิตร
อาจินต์ ปัญจพรรค์
สุรพล โทณะวณิก
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ทำนอง
สง่า อารัมภีร์
นคร ถนอมทรัพย์
เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
ประสิทธิ์ พยอมยงค์

เรียบเรียงเสียงประสาน
ประสิทธิ์ พยอมยงค์
กิตติ ศรีเปารยะ

บรรเลง วงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพลงดังกล่าว  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ในต่างประเทศใช้เพลงนี้  เป็นสื่อ  เป็นสัญลักษณ์  ในการถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ส่วนผลการดำเนินงาน  ปรากฏว่าคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพลง  ซึ่งประกอบด้วยศิลปิน ๙ คน  ได้ร่วมกันประพันธ์เพลง  ซึ่งมีความยาวประมาณ ๔ นาทีเศษและได้พิจารณาตั้งชื่อเพลงนี้ว่า “ภูมิแผ่นดิน  นวมินทร์มหาราช”  จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายประสานงานนักร้องได้พิจารณาเชิญนักร้อง ๗๒ คน  ร่วมร้องเพลงนี้  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายดนตรีดำเนินการเกี่ยวกับวงดนตรีและจัดทำเทปเพลงและแผ่นเสียงรวมทั้งจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลงด้วย

phoopandin-20090813-03

เพลงภูมิแผ่นดิน  ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  ในชั้นการเผยแพร่ (ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ – ธันวาคม ๒๕๔๑)  โดยมีเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์ในประชาชนชาวไทย  ทั้งในและนอกประเทศสาสามารถร้องเพลงนี้ได้  ทั้งนี้ได้ใช้สื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงในสถานศึกษา  ตลอดจนได้ตีพิมพ์เนื้อเพลงลงในหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ปกสมุดของสถาบันการศึกษาและได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น

ส่วนในขั้นการเฉลิมฉลองในห้วง  เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๔๒  มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการใช้เพลงนี้ประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ อาทิ  ส่งเสริมให้มีการบันทึกเสียงเพลงนี้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น  วงโยธวาทิต  การร้องเพลงประสานเสียง  วงออเคสตร้า ฯลฯ  ส่งเสริมให้ใช้เพลงนี้ประกอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติประสานให้กองทัพใช้เพลงนี้ถวายพระพรในพิธีสวนสนามรักษาพระองค์  วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๔๒  และให้แขกผู้มีเกียรติ  รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณพิธีสวนสนามร่วมร้องเพลงนี้เพื่อถวายพระพรด้วย

คณะกรรมการทุกคนภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒  พรราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลง  “ภูมิแผ่นดิน  นวมินทร์มหาราช”  จะก้องดังไปทั่วทุกหนทุกแห่งใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  และตลอดไป

*******************************************

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวง บันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา


อ้าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือกล้า สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้วพิพัฒน์เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์ มหาราชา ภูมิพล

phoopandin-20090813-02

บทความล่าสุด