กองทัพบกในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ  ซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ  ตระหนักสำนึกดีว่าควรที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและสื่อประชาสัมพันธ์ที่กองทัพบกมีอยู่ร่วมรณรงค์  เพื่อเพิ่มกระแสการต่อต้านยาเสพย์ติด  พร้อมกันไปกับการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้อง  ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ด้วยเหตุนี้  พลเอก  แป้ง  จึงได้เสนอต่อ  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  ผู้บัญชาการทหารบก  ให้พิจารณาอนุมัติให้กองทัพบก  ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  จัดทำโครงการ “เหนือใต้จรด ต่อต้านยาเสพติด” อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงพลังสามัคคี  ต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้าและยาเสพย์ติดชนิดต่างๆ ที่กำลังทำลายสังคมไทยอยู่ในปัจจุบันด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนร่วม
ถวายสัจจะปฏิญาณ  ไม่ซื้อ  ไม่ขายและไม่เสพยาบ้าตลอดชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช”

ผลจากการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชน นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ตลอดจนผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก  แต่เนื่องจากเส้นทางที่ขบวนรณรงค์ผ่านจากเหนือสุดที่อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดที่  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ  องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  จึงพิจารณาเห็นว่า  สมควรที่จะมีการขยายผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศและเนื่องจากในการดำเนินงานตามโครงการ “เหนือใต้จรด ต่อต้านยาเสพติด” ที่ผ่านมา

ทางโครงการฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานจักรยานแก่คณะผู้รณรงค์  นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๔๐  กองทัพบก  จึงร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนกลุ่มองค์กรอิสระต่างๆ จัดทำโครงการ  “ต่อต้านยาเสพย์ติดเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี” ขึ้น (กองทัพบกโดย  ททบ.: ๑๒  พ.ค. – ๑๒ ส.ค. ๔๐ , ๒๕๒๐)  ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการอย่างหาที่สุดมิได้

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ กองทัพบกได้มอบให้ พลเอกแป้ง  เป็นประธานดำเนินงานในนามของกองทัพบก และให้กองทัพภาค เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินงานในส่วนภูมิภาค  พร้อมกับทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงาน  อำนวยการและกำกับดูแล  เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาค  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติดของกองทัพภาค  ด้วยการจัดนักร้อง  นักแสดงและผู้ประกาศข่าว  เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างกว้างขวาง  โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง ๗ สนับสนุน  กองทัพภาคที่ ๑  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือทีวี. ๕ สนับสนุน  กองทัพภาคที่ ๒ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๙ อสมท. สนับสนุน  กองทัพภาคที่ ๓  และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อสมท. สนับสนุนกองทัพภาคที่ ๔

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น  ประกอบด้วย

-    การออกกำลังกาย  เช่น  เดิน  วิ่ง  และ/หรือการแข่งขันกีฬา

-    การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นๆ ซึ่งหมายถึงการจัดนิทรรศการ

-    การบริจาคโลหิต

-    การบริการทางสาธารณสุขเพื่อชุมชน

-    การพัฒนาศาสนสถาน  โรงเรียน หรือสาธารณสถาน

-    การช่วยเหลือคนชรา  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ

-    การส่งเสริมศิลปาชีพและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

-    การจัดอาสาสมัครรณรงค์  ด้วยการขี่รถจักรบานและการเดินต่อต้านยาเสพย์ติด

ในการดำเนินงาน   กองทัพภาคและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่  เชิญชวนอาสาสมัครเป็นผู้แทนของจังหวัดต่างๆ ร่วมรณรงค์ด้วยการขี่จักรยาน  เข้าสมทบเป็นขบวนจักรยานของภาคเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร  เพื่อร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพย์คิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต  ใน ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๔๐  โดยใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์  ในเครือข่ายของกองทัพบกและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นสื่อทำการประชาสัมพันธ์  และจัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ตามโครงการฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์  เหล่าทัพต่างๆ กรมตำรวจและสื่อสารมวลชนอื่นๆ ด้วย  ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพ  นักเรียน นิสิต  นักศึกษาจากทุกสถาบันและข้าราชการจากทุกหน่วยงาน

จากความร่วมมือของทุกฝ่าย  ทำให้สามารถรวมพลังประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  มาร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างพร้อมเพรียง  ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดอย่างกว้างขวาง  อันเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยรัฐบาลแก้ปัญหายาเสพย์ติด  พร้อมไปกับการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพย์ติด  ในหมู่ประชาชน  เพื่อลดปริมาณผู้เสพยาเสพย์ติดทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป

งบประมาณ  ในการดำเนินงานได้รับจากเงินบริจาคที่เหลือจาก โครงการ “เหนือจรดใต้  ต่อต้านยาบ้า” และจากการที่สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ  ทั้ง ๔  สถานี  ร่วมบริจาคให้สถานีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สำหรบการดำเนินงาน  เริ่มขั้นเตรียมการตั้งแต่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐

ประการสำคัญของคณะกรรมการโครงการฯ  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โปรดเกล้าฯให้  พลเอก แป้ง  นำธงสัญลักษณ์ของโครงการฯ  ที่จังหวัดต่างๆใช้ในการรณรงค์  ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ (ขณะยังมีชีวิตอยู่) เป็นผู้แทนพระองค์  รับมอบธงสัญลักษณ์โครงการฯ ดังกล่าว  เมื่อ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๔๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ประตูพระพิรุณอยู่เจนด้วย

*******************************************

บทความล่าสุด