ประวัติส่วนตัว

 

วัน/เดือน/ปี/สถานที่เกิด

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๘๒
ณ บ้านพิบูลธรรม (บ้านนนที) กรุงเทพมหานคร

ครอบครัว

ภริยา : คุณหญิงศิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
บุตร ๒ คน : นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา และ นายปริวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา
ธิดา ๒ คน : น.ส.ศิรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา และ น.ส.ปวีณา มาลากุล ณ อยุธยา

การศึกษาในประเทศ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ – ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนอำนวยศิลป์ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗

โรงเรียนเตรียมนายร้อย รุ่น ๑๖ – พ.ศ. ๒๕๙๘-๒๔๙๙

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น ๙ – พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๑

โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี – พ.ศ. ๒๕๐๖

(ชั้นนายร้อย)

โรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี – พ.ศ. ๒๕๐๖

โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี – พ.ศ. ๒๕๑๓

(ชั้นนายพัน)

หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๔๙ – พ.ศ. ๒๕๑๓

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๕ – พ.ศ. ๒๕๓๕

ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รับพระราชทานปริญญา – พ.ศ. ๒๕๓๗

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การศึกษาต่างประเทศ

โรงเรียนนายร้อย MONS ประเทศอังกฤษ – พ.ศ. ๒๕๐๒

โรงเรียนนายร้อย SANDHURST ประเทศอังกฤษ – พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๔

ศูนย์ยานเกราะกองทัพบก ประเทศอังกฤษ – พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๔

(หลักสูตรผู้บังคับหมวด)

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศออสเตรเลีย – พ.ศ. ๒๕๑๗

ยศทหาร

ว่าที่ร้อยตรี (เหล่า ม.) เป็นกรณีพิเศษ – ๑ ส.ค. ๒๕๐๔

ร้อยตรี – ๑ ต.ค. ๒๕๐๕

ร้อยโท – ๑ ต.ค. ๒๕๐๘

ร้อยเอก – ๑ ต.ค. ๒๕๑๒

พันตรี – ๑ ต.ค. ๒๕๑๖

พันโท – ๑ ต.ค. ๒๕๑๙

พันเอก – ๑ ต.ค. ๒๕๒๓

พลตรี – ๑ ต.ค. ๒๕๓๒

พลโท – ๑ ต.ค. ๒๕๓๖

พลเอก – ๑ ต.ค. ๒๕๓๙

พลเอก (อัตราจอมพล) – ๑ ต.ค. ๒๕๔๑

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

นายทหารนักบิน กองพันที่ ๓ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ – ๑๔ ต.ค. ๒๕๐๗

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้า – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๓

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง กองพลทหารม้า – ๒๑ พ.ค. ๒๕๑๔

หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้า – ๙ ก.ค. ๒๕๑๙

รองเสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ ๑ – ๑๐ มี.ค. ๒๕๒๓

เสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ ๑ – ๒๒ ต.ค. ๒๕๒๕

ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา – ๑ ต.ค. ๒๕๒๘

(หัวหน้ากองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารบก)

ประจำกรมข่าวทหารบก – ๓๐ ก.ค. ๒๕๒๙

รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ – ๗ พ.ย. ๒๕๒๙

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย – ๑ เม.ย. ๒๕๓๒

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ – ๑ ต.ค. ๒๕๓๓

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก – ๑ ต.ค. ๒๕๓๕

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก – ๑ เม.ย. ๒๕๓๖

รองเสนาธิการทหารบก – ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๘

หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา – ๑ ต.ค. ๒๕๓๙

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก – ๑ เม.ย. ๒๕๔๐

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก – ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๑

ราชการสงครามต่างประเทศ

บก.ผสม ๓๓๓ (ประเทศลาว) – พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓

ราชการและหน้าที่พิเศษ

ราชองครักษ์เวร

ราชองครักษ์พิเศษ

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ๓๒๗

ที่ปรึกษาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ (เชียงราย)

นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์

นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์

นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

ตุลาการศาลทหารสูงสุด

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอมก๋อย

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๒)

ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๒)

นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย (ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๒)

นายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย (ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๓)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒)

กัมสัมปาทิกสภาของสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขานุการคณะกรรมการก่อสร้างพระตำหนักเขาค้อ

ประธานอนุกรรมการหารายได้สร้างอนุสรณ์ศาลา ร.๕ ที่สวีเดน

ประธานคณะกรรมการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัทไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตรา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ – ๕ ธ.ค. ๒๕๓๖

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ – ๕ พ.ค. ๒๕๓๗

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก – ๕ ธ.ค. ๒๕๓๙

เหรียญตรา

เหรียญราชการชายแดน – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๑๓

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ – ๒ พ.ย. ๒๕๑๖

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔ – ๑๒ เม.ย. ๒๕๓๔

บทความล่าสุด