(ทั้งหมด 22 บทความ)  

หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงในปี  ๒๔๘๘ สถานการณ์ทางด้านอินโดจีน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะเหตุการณ์ในประเทศลาว เนื่องจากพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และพระราชวงศ์ลาวส่วนใหญ่ได้ร่วมมือกับฝรั่งเศส ประกาศยกเมืองหลวงพระบางให้เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสต่อไป  เจ้าฟ้าเพชรราช มหาอุปราช แห่งราชอาณาจักรลาว ยอมรับไม่ได้ จึงจัดตั้งรัฐบาลอิสระขึ้น โดยรวมภาคเหนือและภาคใต้เข้าเป็นราชอาณาจักรเดียวกัน ประกาศไม่ขึ้นตรงกับฝรั่งเศสอีกต่อไป (นักศึกษา วทบ.ชุดที่  ๖  คณะที่ ๑, ๒๕๘๐ : ๓๑) พร้อมกันนั้นก็สถาปนาตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี มีเจ้าสุภานุวงศ์  ท้าวภูมีหน่อสวัน  และข้าราชการคนอื่น ๆ ร่วมในคณะรัฐบาลเป็นจำนวนมาก

หน่วยผสม ๓๓๓  หรือ  “บก.๓๓๓” ถูกผลักดันให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี  ๒๕๐๔  ในปีเดียวกับที่ได้มีการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดยขึ้นอยู่กับโครงการ  ๓๐๙  มีฐานบัญชาการอยู่ที่บริเวณถนนหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในลาว เนื่องจากลาวกำลังประสบภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ และในขณะนั้น ไทยมีความเชื่อในเรื่องทฤษฎีโดมิโนจึงเกรงว่าหากลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายคอมมิวนิสต์เมื่อใด ไทยก็คงหนีจากภัยคอมมิวนิสต์ไม่พ้น

ในระยะแรกที่เกิดการสู้รบขึ้นในลาว รัฐบาลไทยในขณะนั้นยังไม่อาจประเมินได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อไทยมากน้อยเพียงใด ประกอบกับภายในประเทศได้ปรากฏการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกัน รัฐบาลจึงอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (ศปศ.) ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยา และพื้นฟูสภาพจิตใจประชาชน ในบริเวณที่ถูกผู้ก่อการร้ายคุกคาม สำหรับจังหวัดน่าน ซึ่งระยะต่อมาได้กลายเป็นสนามรบสำคัญ ของการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ก็ได้มีการจัดตั้ง  ศปศ.๓๒  ขึ้นตั้งแต่ปี  ๒๕๐๕   โดยมีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอปัว

สถานการณ์ในพื้นที่ บริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด (พิษณุโลก–เพชรบูรณ์–เลย)

จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงชันสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่ารกทึบ ยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศและพื้นดิน ทั้งยังมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ตามภูเขาจะมีถ้ำอยู่มากมาย โดยมีทางเข้าทางหนึ่งและทางออกอีกทางหนึ่ง เหมาะจะใช้เป็นที่หลบซ่อนกองกำลัง และยุทโธปกรณ์ อีกทั้งภูมิประเทศก็เกื้อกูลต่อการตั้งรับ ประกอบกับมีที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเจาค้อ  เขาปู่  และเขาย่า ที่เกื้อกูลต่อผู้ที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ ให้สามารพใช้พื้นที่ทำการเกษตรเลี้ยงคนจำนวนมากได้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงได้สถาปนาสำนักอำนาจรัฐและฐานที่มั่นขึ้นที่บริเวณรอยต่อ  ๓  จังหวัด  คือ  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  เลย  ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินสงครามกองโจร เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทย จากระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขไปสู่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์

ที่ฐานแสงเพ็ญแห่งนี้  นับเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ผมได้มีโอกาสร่วมโต๊ะเสวย และได้บรรยายสรุปถวาย  ความโชคดีของผมมิใช่แต่เพียงเท่านั้น ด้วยปรากฏว่าในเวลาต่อมา ผมยังได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชทาน  พระสมเด็จ  ส.ก. เลื่ยมทอง พร้อมสายสร้อยจากพระหัตถ์ โดยทางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมเดินทางไปรับพระราชทานที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวชน์

โครงการพัฒนาฐานแสงเพ็ญ  เป็นโครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จโครงการแรกที่  พันเอก แป้ง ได้สัมผัส และมีส่วนร่วมในการทำรายละเอียดทุกขั้นตอน พื้นที่ดำเนินงานของโครงการอยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  พลตรี  ไพศาล   รุ่งแสง  (ยศในขณะนั้น) ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่  ๑  เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง  โดยหวังที่จะใช้ฐานแสงเพ็ญเป็นที่ตั้งของทางทหารเพื่อป้องกันการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทางด้านตะวันออกของจังหวัดน่าน  ฐานแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “แสงเพ็ญ” เพราะเกิดจากการนำคำสุดท้ายของนามสกุลของทั้งสองท่านมารวมเป็นคำเดียวกัน

การเคลื่อนย้ายกองบัญชาการ   กองพลทหารม้าที่  ๑ และหน่วยขึ้นตรงไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในระยะแรก ๆ ของการเคลื่อนย้ายมีความสับสนวุ่นวายพอสมควร แต่ในที่สุดก็เรียบร้อย

กิจการทหารม้า ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี  ๒๔๓๓  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถูกกำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาภายหลังกระทรวงกลาโหม จึงรับโอนกิจการทหารม้าเข้ามาไว้ด้วย จากนั้นได้มีการจัดหน่วยทหารม้าในระดับต่าง ๆ อาทิ กรมทหารม้า กองทหารม้า และกองพันทหารม้า แต่ยังไม่มีหน่วยงานควบคุมบังคับบัญชาในระดับ “กองพล” จนถึงปี  ๒๔๘๔  เมื่อเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งกองพลทหารม้า (สนาม) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ ๒๔  ธันวาคม  ๒๔๘๔  เพื่อทำการรุกเข้าสู่รัฐฉาน

วัตถุประสงค์ ต้องการยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติคอมมิวนิสต์ ที่มีความสำคัญและเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างที่สุดของประเทศให้เสร็จสิ้น

นโยบาย ในขณะที่สถานการณ์ของฝ่ายคอมมิวนิสต์กำลังตกต่ำลงอย่างมาก ให้ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยการรุกทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงปฏิบัติการทั้งปวงเพื่อลิดรอน ทำลายขบวนการ  แนวร่วม  และกองกำลังติดอาวุธ เพื่อยุติสถานการณ์ปฏิวัติ และเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ

“ผมได้รับมอบหมายให้วางแผนจัดกำลังเข้าปฏิบัติการทันทีและสามารถยึด ๘ หมู่บ้านได้ทันตามกำหนดเวลาที่ทางกองทัพต้องการ  แต่ในเวลาต่อมา เหตุการณ์ดังกล่าวถูกขยายไปสู่ระดับโลก  ขณะนั้นรัฐบาลไทย  ได้เสนอพลอากาศเอกสิทธิ  เศวตศิลา  เข้าเป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติไทยจึงต้องยินยอมประนีประนอมกับลาวด้วยการถอนกำลังออกมาอยู่ตามแนวชายแดน  ทางด้านราษฎรในพื้นที่  ๘ หมู่บ้านได้พากันอพยพเข้ามาอยู่ในเขตไทยด้วย  โดยอ้างว่าเป็นคนไทย….”

ช่วงปลายปี  ๑๕๑๕  ต่อเนื่องถึงปี  ๒๕๒๗  แม้ว่าสถานการณ์ปฏิวัติของ พคท. ได้ลดระดับความรุนแรงลง นับตั้งแต่รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ได้ประกาศใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓  ที่เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๒๓  โดยมีผู้กลับใจเข้ามอบตัวจากทั่วทุกภาค จนกองทัพสามารถจัด “วันเสียงปืนดับ”

ก่อนไปรับผิดชอบงานที่  ฉก.๓๒๗  เจ้ากรมข่าวเสนอชื่อผมไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกประจำกรุงวอชิงตันพร้อมๆกับที่ พลโทชัยชนะ  ธารีฉัตร  แม่ทัพภาคที่ ๓ ขอตัวผมไปเป็นรองเสนาธิการกองทัพที่  ๓  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ   ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น  กรุณาสอบถามความสมัครใจผลถึง ๒ ครั้งว่า ต้องการอย่างไร  ในที่สุด  ผมตัดสินใจขอไปเป็นรองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓  ซึ่งคดว่าจะถนัดกว่า  และอนาคตน่าจะสดใสกว่า…. จากนั้นแม่ทัพภาคที่ ๓  กรุณามอบหมายให้ผมรับผิดชอบ  ฉก.๓๒๗  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่…

ความมั่นคงของชาติ คือภารกิจอันใหญ่หลวงของทหารที่ต้องดำรงให้คงอยู่ตลอดไป ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อมีสถานการณ์ใดที่บ่งบอกถึงอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทหารจึงต้องดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อแก้ไขปัญหานั้นให้คลี่คลายไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด

ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศพม่า  ด้วยเหตุนี้  ไทยจึงต้องการดำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไว้ และไม่ประสงค์ที่จะให้กองกำลังชนกลุ่มน้อย  ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลอันชอบธรรมของพม่าเข้ามาตั้งฐานกำลังอยู่ในประเทศไทย  หรือตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังว้า  กองกำลังเอสยูเอ.  หรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเมื่อใดก็ตามที่มีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตประเทศไทย  ทางการจะดำเนินการให้กองกำลังเหล่านั้นถอนตัวออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมกันนั้นก็จะทำการป้องกันไม่ให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยดังกล่าวกลับเข้ามาใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศในเขตประเทศไทยได้อีกต่อไป

ย้อนหลังสู่ประวัติศาสตร์  เมื่อประมาณ  ๒๔๔๐  จะพบว่าดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยมีชนกลุ่มหนึ่ง  ที่เรียกตัวเองว่า  จีนฮ่อ  ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มขนาดย่อม  ตั้งรกรากอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน  บริเวณมณฑลยูนนาน  และบริเวณตอนเหนือของประเทศพม่า  ชนกลุ่มนี้มีความสามารถในด้านการค้าขายและเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีน  และตอนเหนือของประเทศไทยเป็นประจำ  ด้วยลักษณะนิสัยดังกล่าว  ทำให้จีนฮ่อมีการเคลื่อนไหวและโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา  จนมีความคุ้นเคยและรู้จักสภาพภูมิประเทศ  รวมทั้งสภาพการปกครองของไทยเป็นอย่างดี  ต่อมาจึงได้แผ่อิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือของไทย  ด้วยการข่มขู่และคุกคามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในยุคสมัยนั้นถึงกับยกกำลังเข้ายึดเมืองบางเมืองในแคว้นล้านนาไทยไว้

doitung-001

โครงการพัฒนาดอยตุง

ดอยตุง ในส่วนที่จะได้รับการพัฒนาคิดเป็นเนื้อที่ ๙๓,๕๑๕  ไร่  อยู่ตอนเหนือสุดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัดเชียงราย  ในเขตอำเภอแม่จันและอำเภอแม่สาย  ภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับซับซ้อน  สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทราม  บริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศพม่าโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น  อากาศเย็นจัดในฤดูหนาว  ส่วนสภาพแหล่งน้ำยังมีความสมบูรณ์  สภาพดินก็ยังคมอยู่ในเกณฑ์ดี

ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอีก้อ  มูเซอ  ลั๊วะ  ไทยใหญ่และจีนฮ่อบางส่วน  รวมประชากรประมาณ ๑๐,๐๐๐  คน  อาชีพหลัก คือ  การปลูกข้าว  ด้านลัทธิความเชื่อ  มีทั้งนับถือศาสนาคริสต์  นับถือบรรพบุรุษ  และนับถือศาสนาพุทธ

จากการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้มีพระราชปรารภกับผู้ที่ตามเสด็จฯ  และผู้ที่เข้าเฝ้าฯ  หลายคนในหลายโอกาสว่ามีพระราชประสงค์ที่จะหาหน่วยงานและประชาชนมาร่วมปลูกป่า  ทั้งนี้ด้วยพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะเห็นป่าไม้เมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ์  มีความชุ่มชื้นและพันธ์ไม้หลากหลายชนิด

ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่บริเวณหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ ๓๑  ตำบลเทิดไทย  กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล  ราชเลขาธิการในพระองค์  เมื่อ  ๑๕  มกราคม  ๒๕๓๐  ณ  ที่นั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นบริเวณที่สมควรจะสร้างพระตำหนักบนดอยตุง  เนื่องจากที่มีภูมิทัศน์และสภาพอากาศคล้ายบริเวณพระตำหนักที่เมืองปุยยี่  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ขณะประทับ  ณ  บริเวณดังกล่าวพระองค์ทอดพระเนตรเห็นท้องทุ่งในเขต  อำเภอแม่จัน  อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน  เป็นที่ราบเปรียบเสมือนทะเลสาบเจนีวาและทิวเขาที่สวยงามเปรียบประดุจเทือกเขาแอลป์ ทรงพอพระทัยมากจึงมีรับสั่งว่า สร้างบ้านให้ฉันที่นี่  ฉันจะปลูกป่าที่ดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
ประชาชนทุกคนที่ทำงานในโครงการ
จึงมุ่งสนองพระราชปณิธาน
ทำให้บังเกิดกำลังใจ ในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โครงการพัฒนาดอยตุง  จังหวัดเชียงราย  ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่น่าภาคภูมิใจตามแนวนโยบาย และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ทุกประการ  ทั้งนี้  อาจกล่าวได้ว่าผลสำเร็จดังกล่าว  นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอและทันเวลา  รวมทั้งการให้แนวทางในการดำเนินการอย่างเหมาะสมจากภาครัฐบาลอย่างดีแล้ว  ยังมีปัจจัยเกื้อกูลที่นำมาซึ่งความสำเร็จอันสืบเนื่องมาจากเหตุ  ๔  ประการ  ได้แก่

โครงการของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีอยู่หลายโครงการด้วยกัน  ได้แก่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง   ได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ดอยตุง  โดยมีนโยบายในการกำหนดพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรด้วยความมุ่งหวังที่จะให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้  อีกทั้งเป็นการยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น  ห้วงเวลาปัจจุบันอยู่ในแผนระยะที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๕)  มีการดำเนินการโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงไปอยู่ตามหมู่บ้าน  เพื่อคอบให้ความช่วยเหลือประชาชน  มีการจ้างชาวเขามาร่วมโครงการฯ และทำการประสานให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการฯ  นอกจากนั้นยังทำการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อการวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ  รวมไปถึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ราษฎรด้วย

มูลนิธิแพทย์อาสา ในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)โครงการนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ๒๕๓๑  โดยให้การสนับสนุนในด้านเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาดอยตุง  นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนเครื่องรับส่งวิทยุ   แผงใช้พลังงานแสงแดดในสถานที่ที่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง  เพื่อการช่วยชีวิตและกระจายข่าวสารระหว่างพื้นที่โครงการกับโรงพยาบาลในอำเภอและจังหวัดเชียงราย

ในเดือนเมษายน  ๒๕๓๓  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย ได้ปรารภและปรึกษาถึงที่ดินเขตป่าสงวนด้านหลังเขา  ต่อจากบริเวณสร้างพระเจดีย์ซึ่งมีป่าอุดมสมบูรณ์ที่สัดในบริเวณนี้ว่าสมควรได้รับการอนุรักษ์  เนื่องจากบริเวณพื้นที่ป่าในปัจจุบันทั้งที่ดอยแม่สลองและส่วนนอกเหลือไม่มากนัก  จึงได้ทำการสำรวจบันทึกภาพขอบเขตในการนำเสนอเบื้องต้น  ก็ได้รับความเห็นชอบจากท่านพระครูศีลคุณากร  เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย  พะเยาและ พลตรี แป้ง  มาลากุล  ณ  อยุธยา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายในขณะนั้น  ต่อมาในวันวิสาขบูชาปีเดียวกัน  จึงได้นำเรื่องนี้บรรทุกรายงานย่อกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงทราบ  พระองค์ทรงมีพระดำริเห็นชอบและมีพระบัญชาในการริเริ่มดำเนินการให้ถูกต้องเป็นกิจจะลักษณะจากนั้นก็ได้รับคำแนะนำการดำเนินการจาก พลโท สุพิทย์  วรอุทัย  ปลัดบัญชีทหารในขณะนั้น

จากความคิดที่อยากเห็นกองทัพบก นอกจากจะเป็นกองทัพที่เกรียงไกร มีกำลังรบที่แกล้วกล้าแล้ว ยังได้มีโอกาสช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเรานั้นเกิดหนเดียวและตายหนเดียว แต่การเจ็บป่วยนั้น นับครั้งไม่ถ้วน กองทัพบกรักประชาชน และมีความต้องการให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับความรักและการเอาใจใส่

ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันแท้จริงของ พลตรี แป้ง ในการจัดสร้างโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชแห่งใหม่ขึ้น สำหรับให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่กำลังพล และครอบครัว โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชที่จัดให้บริการอยู่ทุกวันนี้ มีสภาพเก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรม ขาดความสะดวกสบายทำให้ไม่สามารถจัดบริการที่ดีพอ เพราะทุกอย่างมีความจำกัด ตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ ทั้ง ๆ ที่ทางค่ายมีบุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ก็มีเพียงพอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนนายร้อย  จปร. มาศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  อาคารซึ่งจัดเป็นที่ประทับรับรอง เป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่  ปี  ๒๕๑๐  นับว่าเก่าแก่มาก แต่ผมก็รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถเนรมิตอาคารดังกล่าวให้เป็นเรือนที่ประทับ และที่พักของคณะข้าราชบริพาร ตลอดจนผู้ตามเสด็จ รวมทั้งนักเรียนนายร้อยอีกประมาณ  ๒๐๐  นายได้ และจากนั้นเป็นต้นมา อาคารดังกล่าวก็ได้แปรสภาพเป็นบ้านพักรับรองมาจนทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์แคว้นล้านนาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ส่วนใหญ่มีที่มาจากหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เล่าในลักษณะของปรัมปราคดี และตำนานพงศาวดาร ด้วยเหตุนี้ ที่มาของแคว้นล้านนาจึงมีอดีตยาวนานนับเป็นพันปี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตรับราชการของผม เห็นจะเป็นช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓  ระหว่างปี  ๒๕๓๓-๒๕๓๕  เพราะว่านอกจากจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหน่วยอย่างเต็มที่แล้ว ยังมีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในโครงการพระราชดำริเป็นครั้งแรก และได้ทำต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบัน ถึงจะเกษียณอายุราชการไป ทุกลมหายใจของผมก็จะอุทิศให้กับโครงการพระราชดำริตลอดไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่

อาณาจักรล้านนาไทยเสียอิสรภาพแก่พม่าครั้งแรก เมื่อปี  ๒๑๐๑  และหลังจากนั้น ก็ได้ตกเป็นประเทศราชของไทยและพม่าเรื่อยมา จนถึงปี  ๒๓๑๗  เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำทัพเข้าตีเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระยากาวิละเป็นกองทัพหน้า ขับไล่พม่าข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จเมื่อ  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๓๑๗  ไทยจึงได้ปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา จนถึงปี  ๒๔๓๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศให้อาณาจักรล้านนาไทยโดยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย  มีชื่อว่า  มณฑลพายัพ

น-ราชเลขา

น-ราชเลขา

ผมได้รับพระราชเสวนีย์จาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านท่านผู้หญิง
สุประภาดา  เกษมสันต์
ราชเลขานุการในพระองค์ ให้รับผิดชอบกำกับดูแลการก่อสร้างพระตำหนักยุคาลิปตัส บนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวชน์ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๓พลเอก สุจินดา  คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นพร้อมคณะนายทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเฝ้าเพื่อน้อมถวายพระตำหนักแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผมเป็นแม่งาน ได้จัดกุหลาบแดงจำนวนหลายพันดอกประดับพระตำหนัก และบริเวณงาน..

ต้นยูคาลิปตัสมีแหล่งกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย กรมป่าไม้เป็นผู้นำเข้ามาทดลองปลูกไว้ที่ดอยสุเทพ  เมื่อปี  ๒๔๙๒  และต่อมาได้มีการนำไปปลูกทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นเนื้อที่ประมาณ  ๕๘๘,๗๓๙  ไร่ ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส เพราะเจริญเติบโตเร็ว

phoopandin-20090813-01
เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราช

This text will be flash music player.

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒  รัฐบาลได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕๔๒  เป็นต้นไป  ในการนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ซึ่งมี พลเอก  แป้ง  เป็นประธาน  ได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประสานความร่วมมือในการจัดทำเพลง  ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวไทย  ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้

การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศด้วย
ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงทุกขณะ
การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมาเป็นพิเศษ
ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ
จึงควรจะได้ร่วมกันดำเนินงานและ ประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง
สำคัญที่สุด  ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการ
และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง
และพิจารณาเลือกเฟ้นในส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม
ให้พอเหมาะพอสมฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา
เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่
และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ  สังคม
และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริง

พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

pang-70years-48

“ก่อน ที่พลเอกวิมล  วงศ์วานิช ผู้บัญชาการทหารบกจะเกษียณอายุราชการในปลายปี ๒๕๓๘  คือประมาณเดือนสิงหาคม  ผมได้รับการ ทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ซึ่งผมได้ปฏิเสธไปด้วยหวงจะอยู่ในสายงานตามแนวทางชีวิตรับราชการแต่ในที่สุด ผมก็ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารบก  เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๓๘  ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอีกตำแหน่งหนึ่ง  ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยจะสบายใจนักกับตำแหน่งใหม่นี้  ด้วยเหตุผลหลายประการแต่ด้วยความเป็นทหารที่ถูกฝึกฝนมาให้ยึดมั่นในคำสั่ง ของผู้บัญชาการและอุดมการณ์ประจำตัวที่จะต้องมุ่งมั่นทำงานในความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ผมจึงเข้ารับตำแหน่ง……..”

บทความล่าสุด