(ทั้งหมด 3 บทความ)  

วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท ได้รับอิสริยศักดิ์ของพระอารามในอันดับ วรวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกริมแม่น้ำป่าสัก ห่างจากชายตลิ่ง๒๒0เมตรในท้องที่หมู่บ้านเพนียด ตำบลบ้านสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่อาณาเขตวัด๒๙ไร่และมีที่นาเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดติดต่อกับวัดเป็นผืนเดียวกันกันอีก๔๓ไร่

เดิมเป็นวัดราษฎร์มีนามว่า วัดทะเลหญ้า เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าถึงฤดูฝนตกน้ำท่วมตลอดทุกปี อนึ่งคำว่าทะเลหญ้านี้ อาจจะมาจากคำว่าทำเลหญ้าก็ได้ เป็นวัดโบราณ สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมาเป็นเวลาช้านาน พระอุโบสถ เสนาสนะสงฆ์ และถาวรวัตถุต่างๆพังทลายเสียหายไปทั้งหมด คงเหลือแต่เนินพระเจดีย์พอเห็นเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นวัดร้างมาก่อนเท่านั้น ด้วยกุศลเจตนาในอันที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรจิรัฏฐิติกาลสืบไป สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงเห็นว่าวัดร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเงียบสงัด สมควรเป็นที่จำพรรษาบำเพ็ญสมณธรรมของสงฆ์ สามเณรสืบไป พระองค์ท่านทรงมีพระปิติโสมนัสเปี่ยมด้วยพระศรัทธาอันแรงกล้า จึงได้ทรงเริ่มสถาปนาวัดทะเลหญ้าขึ้นใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช๒๔๑๘ในรัชกาลที่๕ และได้ถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวิหาร

มารยาทเล่มน้อย

เรียบเรียงโดย : ท่านผู้หญิงดุษฏีมาลา  มาลากุล

“โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช” ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการจัดเป็น หมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงราย จนไดรับการปรับอัตราให้เป็นโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  ในปี พ.ศ. 2524  ตัวอาคารต่าง ๆ  ยังคงใช้ของเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2500  ซึ่งมีขนาดและเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก  ดั้งนั้น  กองทัพภาค 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน ภาค 3 ร่วมกับจังหวัดทหารบกเชียงราย และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  จึงมีโครงการจะทำการก่อสร้างโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชขึ้น ในบริเวณค่ายเม็งรายมหาราช  ใกล้สี่แยกเด่นห้า  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ขนาด 30-60 เตียง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  คือ :

บทความล่าสุด