(ทั้งหมด 8 บทความ)  

ผมได้ทำการพัฒนาอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าค่ายบริเวณริมแม่น้ำปิงด้วยการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อใช้เป็นที่เก็บสิ่งของที่เป็นประวัติศาสตร์ ตามแนวประวัติที่ พลตรี การุณ บุญบันดาล  อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ได้ดั่งเจตนาไว้

ขณะที่พลตรี แป้ง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓  นั้น  เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงพอดี  กล่าวคือกองทัพบกเพิ่งจะมีคำสั่งให้แปรสภาพจังหวัดทหารบกเชียงใหม่เป็นมณฑลทหารบกที่  ๓๓   ดังนั้น ด้วยความสำนึกในพระคุณของแผ่นดินล้านนา  ซึ่งขอบขัณฑสีมาแห่งนี้ล้วนสืบเชื้อสายมาจาก วีรบุรุษผู้หาญกล้า โดยเฉพาะพระเจ้ากาวิละ ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ประกอบภารกิจอันเป็นที่มาของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ งานชิ้นแรกของ พลตรี แป้ง ซึ่งมีฐานมาจากความกตัญญูกตเวทีเป็นสำคัญ

งานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมภูมิใจมาก คือ การจัดทำโครงการ “ศูนย์กีฬาลานนา”  เพราะโครงการนี้เอง ที่ทำให้สนามกอล์ฟได้รับการพัฒนาจาก  ๑๘  หลุม  เป็น  ๒๗  หลุม  โดยเพิ่มเติมสนามกอล์ฟ  บริเวณกลางสนามม้า และพื้นที่ว่างเปล่าใกล้เคียงอีก  ๙ หลุมตลอดจนได้เพิ่มเติมกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ อีกหลายกิจกรรมเข้าไว้ด้วย

นอกจากการสร้างอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละแล้ว สิ่งก่อสร้างที่อำนวยประโยชน์แก่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มาจนถึงทุกวันนี้อีกแห่งหนึ่ง คือ ศูนย์กีฬาลานนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรกาวิละ ที่มีสำนักกีฬาทหารมณฑลทหารบกที่  ๓๓  เป็นหน่วยควบคุมดูแลและบังคับบัญชา ประกอบด้วยสนามกีฬาทหาร  สนามฝึกยิงปืน  และศูนย์กีฬาลานนา  ซึ่งเดิมเรียกว่า สนามกอล์ฟลานนา สถานที่แห่งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี  ๒๕๑๔ บนพื้นที่ประมาณ  ๖๕๐  ไร่

ศูนย์กีฬาลานนา

ศูนย์กีฬาลานนา

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอมก๋อย เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงห่วงใยพื้นที่ป่าเขา อันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่ควรหวงแหน เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด… ผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ  มีพันเอก คำนึง  สวัสดี  หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่  ๓๓  เป็นหัวแรงสำคัญที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง รวมถึงการได้รับความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่พลเรือนทุกฝ่าย..

ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  ๓๓  พลเอก แป้ง ได้รับเกียรติสูงสุด ด้วยการที่มีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ในโครงการพระราชดำริสำคัญหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ด้วยความตระหนักถึงพิษภัยของยาบ้า  กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในสมัยที่  พลเอกแป้ง  เป็นผู้อำนวยการ  จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งองค์กรอิสระ  จัดทำโครงการ “เหนือจรดใต้  ต่อต้านยาบ้า” ขึ้น (กองทัพยกโดย  ททบ.,๑ ก.พ.-๙ มี.ค.๔๐ , ๒๕๔๐)  โดยใช้ศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  ด้วยการขี่จักรยานตั้งแต่เหนือสุดที่อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ไปยังจุดใต้สุดที่อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส  เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนใน ๓๖ จังหวัดที่คณะเดินทางขี่จักรยานผ่าน  ร่วมกันถวายสัจจะปฏิญาณว่า “จะไม่ผลิต ไม่ซื้อ  ไม่ขาย  ไม่เสพยาบ้า  ตลอดชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีกาญจนาภิเษก  ปรากฏว่ามีผู้ร่วมลงนาม  จำนวน  ๙,๖๔๐,๐๐๐  คน  สำหรับสมุดลงนาม  คณะกรรมการจัดงานได้มอบให้หอจดหมายเหตุ  กรมศิลปากร  เก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไป

กองทัพบกในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ  ซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ  ตระหนักสำนึกดีว่าควรที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและสื่อประชาสัมพันธ์ที่กองทัพบกมีอยู่ร่วมรณรงค์  เพื่อเพิ่มกระแสการต่อต้านยาเสพย์ติด  พร้อมกันไปกับการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ถูกต้อง  ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ด้วยเหตุนี้  พลเอก  แป้ง  จึงได้เสนอต่อ  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร  ผู้บัญชาการทหารบก  ให้พิจารณาอนุมัติให้กองทัพบก  ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน  จัดทำโครงการ “เหนือใต้จรด ต่อต้านยาเสพติด” อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงพลังสามัคคี  ต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาบ้าและยาเสพย์ติดชนิดต่างๆ ที่กำลังทำลายสังคมไทยอยู่ในปัจจุบันด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนร่วม
ถวายสัจจะปฏิญาณ  ไม่ซื้อ  ไม่ขายและไม่เสพยาบ้าตลอดชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช”

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

monk_sankarat-20090813-01

ด้วยความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ดังนั้นเนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ใน ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการขอพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดทำวีดิทัศน์ และเหรียญรูปเหมือนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศนำไปสักการบูชา

21 ตุลาคม 2009 ชมฟรี หอแห่งแรงบันดาลใจ

พล.อ.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 109 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ในวันที่ 21 ต.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 109 ปีสมเด็จย่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติต่อสมเด็จย่าใช้ชื่อ “ร้อยใจไทยภักดี 109 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” กำหนดจัดงานในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แถลงข่าวงาน 109ปี รำลึกสมเด็จย่า 21ตุลาคม2009

แถลงข่าวงาน 109ปี รำลึกสมเด็จย่า 21ตุลาคม2009

จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทคือเปตอง วิ่ง จักรยาน และกีฬาคนพิการ โดยกีฬาวิ่งกำหนดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณทางขึ้นพระตำหนักดอยตุงไปจนถึงพระตำหนัก ดอยตุง ซึ่งมีผู้สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันกว่า 5,000 คนแล้ว

บทความล่าสุด