“โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช” ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการจัดเป็น หมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงราย จนไดรับการปรับอัตราให้เป็นโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  ในปี พ.ศ. 2524  ตัวอาคารต่าง ๆ  ยังคงใช้ของเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2500  ซึ่งมีขนาดและเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก  ดั้งนั้น  กองทัพภาค 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน ภาค 3 ร่วมกับจังหวัดทหารบกเชียงราย และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  จึงมีโครงการจะทำการก่อสร้างโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชขึ้น ในบริเวณค่ายเม็งรายมหาราช  ใกล้สี่แยกเด่นห้า  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ขนาด 30-60 เตียง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  คือ :

1. เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ  ถวายเป็นพระราชสักระแด่  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ในมหามงคลสมัยพระชนมายุครบ  90  พรรษา

2. เพื่อได้นำบุคลากร ด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยที่มีอยู่  ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชน

3. เพื่อยกระดับการบริการ  ด้านการรักษาพยาบาล  โดยมีอาคารเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน  ทำให้การเข้ารักษาพยาบาลของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

4. เพื่อแบ่งเบาภาระการรักษาพยาบาลให้แก่  โรงพยาบาลอื่น ๆ  ในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนไม่พอเพียงกับความต้องการของประชาชนการดำเนินการกอสร้างขั้นแรกจะดำเนินการก่อสร้างตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก  คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ  9  ล้านบาทเศษ  และอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอกนี้  ในอนาคตจะผนวกเป็นอาคารส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชแห่งใหม่ บนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่  ของหน่วยดั้งกล่าวและตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางสัญจรไปมาของท้องถิ่น

การเริ่มต้นโครงการ

โครงการได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2533  เป็นต้นมา โดยจังหวัดทหารบกเชียงรายได้รับวามเมตตา ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัดเป็นอย่างดียิ่งโยมีส่วนร่วมบริจาคและร่วมเป็นกรรมการในการก่อสร้าง

ตามประกาศ   มทบ.33  เรื่อง  แต่งตั้งและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  ลง  15  ก.ย. 33  มีคณะกรรมการ  8  คณะ  ไดแก่

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา    ประกอบด้วย

1.1 ประธาน   ม.ร.ว.ดิศนัดดา – คุณหญิง พวงร้อย  ดิศกุล

1.2 กรรมการจำนวน    41    ท่าน

2.  คณะกรรมการอำนวยการ

2.1 ประธาน    พลตรี  แป้ง    มาลากุล ณ อยุธยา

2.2 กรรมการเลขา   พ.อ.  ศุภอักษร   สังประกุล

2.3 กรรมการ และ ผช. เลขา   ร.อ.   สกนธ์   อภินิเวศ

2.4 กรรมการ  จำนวน  16  ท่าน

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน

3.1 ประธาน  พ.อ.อิทธิพล   ศิริมณฑล

3.2 กรรมการและเลขานุการ  พ.ต. สุรศักดิ์  สุขสนิท

3.3 กรรมการ และ ผช. เลขา  พ.ต.(ญ) ถมอนศรี   สิงห์ถม

3.4 กรรมการ  จำนวน  89  ท่าน

4.คณะกรรมการฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

4.1 ประธาน    พ.อ. ประกอบ    เศรษฐชัย

4.2 กรรมการเลขา     พ.ท.  วิเชียง    แนบเนียน

4.3 กรรมการ และ ผช. เลขา    ร.อ. สมพงษ์    สุภายศ

4.4 กรรมการ  จำนวน   13  ท่าน

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้าง

5.1 ประธาน   พ.อ.  อิทธิพล     ศิริมณฑล

5.2 กรรมการเลขา    พ.ต.  สนอง   ฝันถึงภูมิ

5.3 กรรมการ   จำนวน   12   ท่าน

6. คณะกรรมการฝ่ายตรวจการสร้าง

6.1 ประธาน    ศุภอักษร   สังประกุล

6.2 รองประธานและเลขา

6.3 ผช.เลขา   พ.ต.ชัยยันต์   จิตต์ทา

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.1 ประธาน    พ.อ. ศุภอักษร   สังประกุล

7.2 กรรมการเลขา  ร.อ. สนอง   บุญญะ

7.3 กรรมการ   จำนวน  15  ท่าน

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

8.1 ประธาน   พ.ต. อุดม   สุขสองห้อง

8.2 กรรมการเลขา   ร.อ. ชูชาติ   น้อยเจริญ

8.3 ผช. เลขา ร.อ. วิทยา   พูลศรี

การก่อสร้าง

จังหวัดทหารบกเชียงราย  ได้ทำสัญญากับบริษัท เอส.ที.เอ็น. สินธานีเรียลเอสเตท จำกัด  ให้เป็นผู้รับเหมาะก่อสร้าง โดยเพิ่มท้ายสัญญาว่า  ถ้าทางจังหวัดทหารบกเชียงรายสามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างให้  ผู้รับเหมาะจะคิดเป็นจำนวนเงินลดหย่อนค่าจ้างได้

เริ่มดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อ  26 ก.พ. 34  ถึง  15 ก.ย. 34  รวมเวลาทั้งสิ้น  218  วัน  จากเดิมที่กำหนด  315  วัน

การดำเนินกิจกรรมในการก่อสร้างโรงพยาบาล

วันที่  22 ก.ย. 2533  ได้ดำเนินการจัดพิธีวางศิลาฦกษ์  โดย  พลโทศิริ  ทิวะพันธุ์   แม่ทัพภาคที่  3  เป็นประธานในพิธี

วันที่  29 ก.ย. 2533    จัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลร่วมกับภาคเอกชน  ณ  โรงแรมดุสิตไอแลนรีสอร์ท  มีรายได้จากการจัดงานทั้งสิ้นเป็นเงิน  193,999.53  บาท

วันที่  17 พ.ย. 2533   จัดทำการแข่งขันมอเตอร์ครอสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  ชมรมมอเตอร์ครอสแห่งประเทศไทยและ  บริษัท  คาสตรอล (ไทยแลนด์)  มีรายได้ทั้งสิ้น11,636.65  บาท

วันที่  27 เม.ย. 2534   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า    พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เป็นจำนวนเงิน  1  ล้านบาท

วันที่  19 พ.ค.  2534   ชมรมวิ่งน้ำใจไมตรี  ร่วมกับจังหวัดทหารบกเชียงราย  จัดวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนการกุศล  หารายได้สร้างโรงพายาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  มีรายได้ทั้งสิ้น  265,099  บาท

วันที่  16 มิ.ย.  2534   มทบ. 33  ร่วมกับ  จังหวัดทหารบกเชียงราย  จัดกอล์ฟการกุศล  หาเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลค่าเม็งรายมหาราช  554,450  บาท

**********************************************************************

บทความล่าสุด